Algemene voorwaarden


I.      Onder “de praktijk” wordt verstaan, Eelman Fysiotherapie en hieronder vallende BIG geregistreerde fysiotherapeuten.

II.     Onder “de cliënt” wordt verstaan alle bezoekers van Eelman Fysiotherapie die bezoeken voor het verkrijgen van zorg in de vorm van eerstelijns fysiotherapie.

III.   Onder “het pand” wordt verstaan de gehele ruimte en inboedel op de Cruquisweg 96H, te Amsterdam.
 


Praktijk en verzekering

1.    De praktijk staat ingeschreven in CKR en is BIG geregistreerd

2.    De praktijk hanteert de wet conform de WBGO.

3.    De praktijk is aangesloten bij de klachtenregeling van het KNGF

4.    De praktijk hanteert de Wet op privacy en bescherming persoonsgegevens

5.    De praktijk heeft overeenkomsten met verzekeraars/labels van: Zilveren kruis, VGZ, Multizorg, De Friesland, Zorg en Zekerheid, CZ, DSW. (peil datum 1-1-2017)

6.    De praktijk is vrij om praktijktarieven 1 x per jaar te herzien minimaal 2 maanden voorafgaand aan het volgende kalenderjaar zonder dat cliënt hierover geïnformeerd hoeft te worden.

7.    De cliënt is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het kennen van zijn/haar verzekerings polisvoorwaarden.

8.    Actuele openingstijden van de praktijk staan vermeld op de website.

 


Behandeling

1.    De cliënt is zelf verantwoordelijk voor zijn/haar herstel.

2.    De cliënt zorgt voor een gewassen, frisse verschijning en een normale persoonlijke hygiene.

3.    De cliënt neemt altijd een eigen badhanddoek mee en zorgt voor gemakkelijke en passende kleding.

4.    De cliënt informeert de praktijk altijd als de cliënt ziek is (geworden) en altijd over de volledige gezondheidstoestand van de cliënt, ook als deze verandert.

 


Afspraken

1.    Bij de eerste behandeling dient de cliënt zich te identificeren via identiteitskaart, rijbewijs, of paspoort.

2.    Bij de eerste afspraak dient de cliënt zijn verzekeringspas mee te hebben ter eventuele controle.

3.    De cliënt dient op tijd te zijn voor de afspraak. Bij voorkeur 10 minuten van te voren om in alle rust te kunnen starten aan de zitting.

4.    Afspraken dienen minimaal 24 uur van te voren telefonisch of schriftelijk door de cliënt te worden geannuleerd. Niet tijdig afgemelde afspraken worden aan de cliënt gefactureerd conform no show tarief.

5.    Behandelingen worden bij > 15 minuten te laat niet meer gestart en worden aan de cliënt gefactureerd conform no show tarief.

6.    Bij het verschijnen op de eerste afspraak en elke daarop volgende afspraak geeft de cliënt akkoord op de algemene voorwaarden.

7.    Wijzigingen in NAW gegevens van de cliënt dienen direct aan de praktijk te worden doorgegeven bij lopende behandeltrajecten.

8.    Het is de cliënt niet toegestaan om de laptop te bedienen.

9.    Het is de cliënt niet toegestaan om zonder instructie of goedkeuring van de praktijk oefen-, behandel- of trainingsmateriaal te gebruiken.

10. Het is de cliënt niet toegestaan de behandelruimte zonder toezicht of aanwezigheid van de praktijk te betreden.

11. Het is de cliënt niet toegestaan de trainingsruimte op de begane grond te betreden tijdens de reguliere groepslessen in het pand, tenzij hier expliciet toestemming voor is gegeven door de praktijk.

12. Het is de cliënt niet toegestaan de trainingsruimte op de begane grond te betreden zonder toezicht van de praktijk buiten de reguliere groepslessen in het pand, tenzij hier expliciet toestemming voor is gegeven door de praktijk.

13. De cliënt is vrij om het toilet op de begane grond, de kleedruimten op de eerste verdieping en de wachtruimte/recreatieruimte op de eerste verdieping in het pand te gebruiken.

14. Het is de cliënt niet toegestaan de keuken/koelkast op de tweede verdieping in het pand en behorend materiaal zonder expliciete toestemming van de praktijk te gebruiken.

 


Huisreglement

1.    De cliënt gaat zorgvuldig om met materiaal, ruimte en meubilair. Enige schade door de cliënt of medebezoekers veroorzaakt aan het pand of goederen van Eelman Fysiotherapie vallen onder volledige verantwoording van de cliënt en dienen door de cliënt onmiddellijk financieel te worden vergoed.

2.    De cliënt en zijn/haar medebezoekers dienen te allen tijde alle instructies van de praktijk ter zake veiligheid in het pand en in de directe omgeving op te volgen.

3.    De praktijk aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor enig diefstal, verlies of schade aan eigendom van de cliënt of zijn/haar medebezoekers in het pand en in de directe omgeving.

4.    De praktijk aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel aan de cliënt of zijn/haar medebezoekers als gevolg van het niet opvolgen van instructies of gegeven adviezen.

5.    Het is niet toegestaan huisdieren mee te nemen in het pand.

6.    Het is niet toegestaan te roken in en om het pand.

7.    In geval van calamiteiten dient u instructies van bevoegd personeel (BHV’er, politie, brandweer, ambulance personeel) op te volgen.

 


Betaling

1.    Zittingen die niet (of niet meer) declarabel zijn bij de verzekeraar van de cliënt dienen altijd zelf door cliënt voldaan te worden conform de praktijktarieven.

2.    Het staat de praktijk vrij om alle niet declarabele zittingen direct bij de cliënt in rekening te brengen.

3.    Indien een cliënt geen aanvullende verzekering heeft dienen de genoten afspraken direct aan het einde van desbetreffende afspraak te worden voldaan. Dit kan met pin of contant.

4.    In het geval van een no - show en geen aanvullende verzekering dient de no-show aan het eind van de eerst volgende afspraak te worden voldaan.

5.    De cliënt ontvangt aan het einde van de maand een factuur welke genoteerd staat als voldaan.

6.    Het is mogelijk om een regeling te treffen waarbij alle genoten zittingen aan het einde van de maand worden. Voor deze regeling brengt de praktijk 15 euro administratiekosten in rekening.

7.    In het geval van een betaalregeling wordt de factuur digitaal per email of per post verstuurd.

8.    Reacties en vragen ten aanzien van de factuur bij een betaalregeling dienen binnen 14 dagen voor het verstrijken van de 1e betaaltermijn schriftelijk te worden ingediend. Reacties en vragen na deze termijn worden niet meer in behandeling genomen.

9.    Betaling geschiedt per factuur en dient binnen 14 dagen over voldaan te worden naar bankrekeningnummer NL27ABNA 0458 1612 41.

10. Betaaltermijn na 1e herinnering is 14 dagen.

11. Termijn na 2e herinnering is onmiddellijke betaling.

12. Bij verzuim in betaling 14 dagen na de 2e herinnering dragen wij de vordering over aan DAS incasso. In dat geval komen de buitengerechtelijke incassokosten, conform de wet maximering incassokosten voor uw eigen rekening.Alle rechten onder voorbehoud. Eelman Fysiotherapie 2017

Deze voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 02-07-2017.